Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Lhůty revizí elektrického zařízení

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 "Elektrotechnické předpisy - revize elektrických zařízení". a dále v ČSN 33 2000-6 ed.2 "Elektrické instalace nízkého napětí" Tyto normy platí obecně pro většinu elektrická zařízení s výjimkou těch, na jejichž revize se vztahuje jiná norma nebo právní předpis.

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ELEKTROINSTALACE
dle ČSN 33 15 00 s doplněním o vnější vlivy

DRUH PROSTŘEDÍRevizní lhůty letOrientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

základní, normální

5

Normální2), tj.AA4,AB4,AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ),BA1,BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5

studené, horké, vlhké se zvýšenou korozní agresivitou,prašné s prachem nehořlavým,s biologickými škudci

3

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5),AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8, AF4

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu3)

2

AG3,AH3,BE2,BE3

venkovní, pod přístřeškem

4

umístěné venku nebo pod přístřeškem(vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3,AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz též nap. PNE 33 0000-2)

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocíchOrientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3,BD4 (zároveň též BA1)

zděné obytné a kancelářské budovy

5

BD1, (může být též BD2)4)

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

BD4,BA2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3

2

CA2

pojízdné a převozné prostředky 5)

1

 

prozatímní zařízení staveniště 6)

0,5

 

1) Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

2) Viz. ČSN 33 2000-5-51:2000 (poznámka k článku 512.2.4). Pokud je elektrické zařízení v provedení pro dané prostředí, může být na základě zkušeností lhůta 5 let prodloužena i pro vnější vlivy přesahující rozsahy AA4, AB4, AB5.

3) Nevztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 23320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.

4) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu - viz. poznámka N2 v článku 62.2.1 ČSN 33 2000-6. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídající současným požadavkům (zatížitelnost, průřez nulového vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD2, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.

5) Za pojízdné a převozné prostředky se kromě zařízení podle ČSN 34 1330 a karavanů podle ČSN 33 2000-7-708 považují i pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

6) Jedná se o elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 - 6 ed.2 z března 2017

Elektrická instalace v prostoruProvedena dle oddíluDoporučená revizní lhůta v rocích
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory7013
Prostory plaveckých bazénů a fontán7021
Místnosti se saunovými kamny7033
Staveniště a demolice7040,5
Zemědělská a zahradnická zařízení7053
Omezené vodivé prostory7063
Parkovací místa karavanů v kempech7081
Venkovní osvětlení7144

POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Uvedené příklady lhůt návodem pro případy, kdy v jednotlivých evropských zemích nejsou lhůty pravidelných revizí dosud stanoveny. V ČR jsou lhůty pravidelných revizí uvedeny v ČSN 33 1500:1990, popř. i v dalších normách a určují se s ohledem na základní charakteristiky instalací. Na základě těchto podkladů je možno doporučit pro elektrické instalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000.

POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů bytů, obydlí a příbytků (změně odběratelů elektřiny), tj. v případech vyžadujících uzavření nové smlouvy o dodávce elektřiny (viz článek NB.4). Viz také zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálně platném znění.

Lhůty revizí dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení

Podle objektu a prostoru:Nejdelší revizní lhůty
V objektech určených pro administrativní činnost5 let
V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely                 3 roky
Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob2 roky
Prozatímní zařízení stavenišť0,5 roku
Pojízdné a převozné prostředky1 rok
Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu3 roky
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek1 rok

Doplňující informace k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení

a) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
b) Pravidelná revize musí být provedena v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. Netýká se lhůt, nepřesahujících délku jednoho roku.
c) Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.
d) Výše uvedené lhůty nemusí být uplatněny na vyhrazená elektrická zařízení splňující požadavky stanovené § 21 odst. 1 zákona.

Vyhrazené elektrické zařízení, pro které nestanovuje tato příloha lhůtu, je revidováno podle lhůt, které jsou stanoveny v jiných právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.