Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení vyhláška 50/78Sb.

Švorčík s.r.o.

Revizi a montáže systému ochrany před bleskem (LPS)dle normy ČSN 34 13 90 a 62305-1 až 4.

Dle vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na stavby se ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat
b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách,zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže

Provádíme výchozí i pravidelné revize a montáže uzemnění a hromosvodů

rodinných domů, bytů, sklepů, garáží, úřadů, provozoven, obchodů, skladu, kanceláří a podobně.Revize a montáže hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu.Jako například revize skladů, čerpacích stanic PHM a LPG, lakovny, provozy s mícháním barev, prostory s elektrostatickým nanášením barev, chemické provozovny a jiné prostory s výbušnými kapalinami, plyny a prachy. jímací vedení a jímač

Z hlediska výskytu bouřek dle ČSN 34 13 90 – ČR - území se zvýšenou bouřkovou činností (20 až 30 dnů v roce).

Revize provádíme s využitím nejmodernější měřicí techniky propojené s výkonným databázovým systémem norem.

Revize hromosvodů je prováděna certifikovaným revizním technikem s potřebnou kvalifikací a osvědčeními pro dané zařízení.

Výsledky revize hromosvodu Vám dodáme v papírové nebo v elektronické podobě.

Lhůty pravidelné revize sledujeme a budeme Vás informovat končící platnosti elektrorevize.

Odstraňování závad po revizi hromosvodu

Odstraňování závad zjištěných při revizi nebo zajištění potřebné odborné firmy na odstranění závad .

Základní části hromosvodu

JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ - slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, žlabem a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.

SVODY - slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů, vyjímečně též konstrukcí procházejících objektem.

špatná ochrana svodu hromosvodu

UZEMNĚNÍ - je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.

Aktivní hromosvody nejsou v ČR povoleny montovat.

Materiál na hromosvody

Hromosvody se montují několika možných materiálů

FeZn - Pozinkované železo po čase dochází ke korozi

CU - Měď nejdražší varianta

AlMgSi - Hliník dnes nejpoužívanější

Postup montáže, revize hromosvodů a uzemňovacích soustav.

Nejprve ne nutné zpracovat projektovou dokumentaci.
Dále provést uzemnění.
Po té následuje samotná montáž hromosvodní soustavy.
Jako poslední bude provedena kontrola a revize celé ochrany před bleskem.

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení vyhláška č.50/78Sb.
Přezkoušení vyhláška 50
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou, Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon:603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebooktwittergoogle+ TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení vyhláška č.50/78 Sb.