Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Revizi a montáže systému ochrany před bleskem (hromosvodů, LPS) dle normy ČSN 34 13 90 a 62305-1 až 4 ed.2.

Jsou hromosvody povinné?

Dle vyhlášky číslo 268/2009 §36 o technických požadavcích na stavby se ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit.
Ochrana před bleskem

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat
b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách,zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu,muzeu, budově, která je kulturní památkou
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže

V současné době platí normy ČSN EN 62 305 -1 až 4 ed.2, která nahrazuje předchozí ČSN 34 1390 z roku 1969. Norma ČSN EN 62 305 -1 až 4 ed.2 platí pro nově instalované hromosvody od 1.12.2006 do současnosti. Od 1.12.2006 do 1.2.2009 bylo ustanoveno přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle staré normy ČSN 34 1390.

Správný postup návrhu LPS.

Vyhodnocení rizika (odborník musí dle normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 vyhodnotit rizika spojení s úderem blesku do objektu a stanovit úroveň budoucích ochranných opatření)
Zpracovaní projektové dokumentace (projektová dokumentace musí obsahovat všechny detaily tak, aby montážní firma přesně věděla jak hromosvod(LPS) namontovat)
Odborná instalace (levná firma nemusí vždy znamenat nejlepší řešení)
Jako poslední bude provedena výchozí revize celé ochrany před bleskem certifikovaným revizním technikem
Dále pak provádět kontroly a pravidelné revize hromosvodu certifikovaným revizním technikem

jímací vedení a jímač

Základní části hromosvodu (LPS).

JÍMACÍ SOUSTAVA - slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku.Většinou se skládá z jímacího vedení a jímacích tyče nebo soustavy tyčí.

SVODY - slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů, vyjímečně též konstrukcí procházejících objektem.

UZEMNĚNÍ - je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.

Aktivní hromosvody nejsou v ČR povoleny montovat.


Hromosvody se montují několika možných materiálů

FeZn - Pozinkované železo nevhodný materiál po čase dochází ke korozi představuje možný problém do budoucnosti.

CU - Měď nejdražší varianta vzhledem ceně moc se dnes nepožívá. Jinak má výborné elektrické vlastnosti a dlouhou životnost.

AlMgSi - Hliník dnes nejpoužívanější. Má výbornou elektrickou i tepelnou vodivost. Drát je velice lehký a nedochází k jeho korozi.

Nerez – Drahý materiál je možno ho kombinovat s AlMgSi, Cu a FeZn

Druhy revizí hromosvodů (LPS)

•VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU - provádí se před uvedením do provozu, kolaudace rodinného domu, uvedení do provozu živnostenské provozovny nebo průmyslového objektu, po celkové opravě soustavy hromosvodu budovy a podobně.

•PRAVIDELNÉ REVIZE HROMOSVODU - provádí se dle termínů uvedených v normách ČSN 331500, ČSN 341390 dle druhů objektu - nově řešeno v ČSN 62305-1 až 4 ed.2 - dle třídy ochrany LPS. V normě ČSN 62305-1 až 4 ed.2 nově řešeny prohlídky s termíny dle normy.

•MIMOŘÁDNÉ REVIZE HROMOSVODU - provádí se po zásahu blesku do objektu a při dílčích opravách hromosvodů.

Jak často se provádí revize?

Provádí se ve hlůtách podle příslušných norem od 1 až 5 let. Záleží pole jaké normy byl hromosvod namontovaný jestli podle ČSN 34 13 90 která už neplatí nebo podle nové normy ČSN EN 62305. Termíny pravidelné revize sledujeme a budeme Vás informovat končící platnosti revizní zprávy.

Cena montáže a revize hromosvodů.

Cena revize hromosvodu nebo montáže se odvíjí od velikosti objektu a charakteru soustavy. Částka, kterou zaplatíte za třeba revizi u rodinného domu s jedním až dvěma svody se pohybuje od jednoho tisíce korun. S každým dalším svodem či vyšší výškou budovy pak cena narůstá.

Provádíme výchozí i pravidelné revize a montáže uzemnění a hromosvodů.

Rodinných domů, bytů, sklepů, garáží, úřadů, provozoven, obchodů, skladu, kanceláří a podobně.Revize a montáže hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu.Jako například revize skladů, čerpacích stanic PHM a LPG, lakovny, provozy s mícháním barev, prostory s elektrostatickým nanášením barev, chemické provozovny a jiné prostory s výbušnými kapalinami, plyny a prachy. špatná ochrana svodu hromosvodu

Z hlediska výskytu bouřek dle ČSN 34 13 90 – ČR - území se zvýšenou bouřkovou činností (20 až 30 dnů v roce).

Revize provádíme s využitím nejmodernější měřicí techniky propojené s výkonným databázovým a systémem norem.

Všechny naše měřící přístroje mají platnou kalibraci dle zákona číslo 505/1990 Sb.

Revize je prováděna vždy certifikovaným revizním technikem s potřebnou kvalifikací a osvědčeními pro dané zařízení.

Revizní zprávu Vám předáme papírové nebo v elektronické podobě.

Odstraňování závad zjištěných při revizi nebo zajištění potřebné odborné firmy na odstranění závad.Po odstranění závad Vám potvrdíme jejich odstranění v revizní zprávě.

Revize a montáže provádíme nejčastěji v okrese Náchod

a tedy ve městech (Broumov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Police nad Metují, Teplice nad Metují, Adršpach, Bezděkov nad Metují, Bohuslavice, Borová, Božanov, Brzice, Bukovice, Černčice, Červená Hora, Česká Čermná, Česká Metuje, Dolany, Dolní Radechová, Hejtmánkovice, Heřmanice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hořenice, Hořičky, Hynčice, Chvalkovice, Jasenná, Jestřebí, Jetřichov, Kramolna, Křinice, Lhota pod Hořičkami, Libchyně, Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Nahořany, Nový Hrádek, Nový Ples, Otovice, Provodov-Šonov, Přibyslav, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Říkov, Sendraž, Slatina nad Úpou, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Šestajovice, Šonov, Velichovky, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Velký Třebešov, Vernéřovice, Vestec, Vlkov, Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Zaloňov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov)

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.