Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Revize elektrického zařízení a elektroinstalací dle ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000-6 ed.2, NV 190/2022 Sb.,§10

revizní přístroj MFT1835 na revize elektroinstalací

Naše firma provádí výchozí i pravidelné případně mimořádné elektro revize bez omezení napětí včetně prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů. Nabízíme revize elektroinstalace rodinných domů, výrobních i nevýrobních firem, obchodů, hotelů, úřadů, škol, skladů, výrobních hal,nabíjecích stanic pro elektromobily nebo třeba jen zásuvky na plynový kotel a podobně.

Proč provádět?

Revize elektro instalace je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize elektro vyžadují naše platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Jedná zejména o zákoník práce 262/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. , nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí., Norma ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Jak často se provádí revize elektrické instalace.

Provádějí vždy před uvedením do provozu a pak v pravidelných lhůtách a to od 0,5 roku až do 5 roků v závislosti na umístění elektrických zařízení, povaze skladovaných či zpracovaných látek apod. Pravidelné kontroly v domácnostech nejsou povinné, ale pokud chcete mít jistotu, že vaše elektroinstalace je bezpečná a funkční, není na škodu si ji nechat udělat. V případě rekonstrukce nebo rozsáhlejší opravy elektrických zařízení je potřeba nechat provést revizi před jejich prvním uvedením do provozu. Po provedení sledujeme termín a zákazníka informujeme, že je třeba povést další kontrolu nebo pravidelnou elektro revizi.

Přípojky ze sítě ČEZ

Dále nabízíme provedení přívodu ze sítě ČEZ, zajištění změny tarifu, změnu velikosti jističe u elektroměru apod. Provádíme veškeré úkony potřebné k zahájení, změně odběru elektrické energie na Vašem odběrném místě v případě potřeby provedeme elektrorevizi.
Samozřejmě se všemi potřebnými dokumenty např. SMLOUVA o sdružených službách, žádosti o vydání stanoviska a změny tarifů apod.

Revize elektro v prostředí s nebezpečím výbuchu

Revidujeme elektrické zařízení ve všech prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.Například čerpacích stanic pohonných hmot, regulační stanice plynu, bioplynové stanice, práškové lakovny, skladů hořlavin a výbušnin.

Fotovoltaické elektrárny

Máme profesní kvalifikaci pro montáž fotovoltaických elektráren. Provádíme měření fotovoltaických panelů termokamerou.

Revize elektrického zařízení na vysokém napětí

Provádíme údržbu, kontroly, revize, opravy a čištění trafostanic a rozvoden VN a VVN bez omezení napětí. Včetně kompletního rozboru transformátorového oleje v akreditované laboratoři. Měření teploty termokamerou.

přívěsná montážní plošina Denka

Práce s montážní plošinou

Montážní práce a revize provádíme s vlastní přívěsnou montážní plošinou DENKA LIFT DK 18.Instalaci plošiny lze provést i na malém prostoru a na šikmém podloží rychle a bezpečně, mimo jiné díky hydraulickým podpěrám s volně pohyblivými opěrnými talíři. Maximální pracovní výška činí 18 metrů. Automatické omezení zatěžovacího momentu zaručuje optimální stranový dosah v závislosti na zatížení v pracovním koši až 11,3m. Maximální zatížení koše je 200kg. Díky tichému na ovzduší neznečišťujícímu pohonu z baterií je pracovní plošina vhodná i k práci v interiéru.

Revize a revizní zkoušky pracovních plošin dle vyhlášky č.19/79 Sb. zrušena k 1.7.2022 viz zákon 250/2021 nářízení vlády č. 193/2022 Sb.

Organizace je povinna soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Tyto revize a revizní zkoušky se provádí v rozsahu a ve lhůtách předepsaných technickými normami, popřípadě technickými podmínkami výrobní organizace. Majitel mobilních pracovních plošin musí zajistit, že roční prohlídka bude provedena nejdéle za třináct měsíců ode dne ukončení předchozí roční prohlídky.

Revize, opravy a montáže hromosvodů (LPS) dle normy ČSN 34 13 90, ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2

revize uzemnění hromosvodu a LPS


Stoprocentní ochrana proti úderu bleskem bohužel neexistuje, ale hromosvod (LPS) může toto riziko snížit. Základem je zvolil správný typ hromosvodu. Samozřejmě musí byt hromosvod dobře nainstalovaný a pravidelně kontrolovaný. Provádí se revize hromosvodu ta posuzuje ochranu objektu před atmosférickou elektřinou.Jak často se provádí revize hromosvodu? Dělá se ve hlůtách podle norem od 1 až 5 let. My provádíme tyto služby: montáže a opravy uzemnění a hromosvodů, výchozí, pravidelné a mimořádné revize hromosvodů na rodinných domech, výrobních halách,skladech,hotelech, školách, úřadech, firmách apod. To včetně projektové dokumentace a vyhodnocení, výpočtu rizik.Elektrorevize a kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed.3, ČSN EN 60204-32 ed. 2 a podle nařízení vlády č.378/2001 Sb.

elektro revize stroju


Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Provádíme revize,zkoušky, kontroly elektrické části strojních zařízení obráběcích,balících,tiskařských strojů,svářeček,výrobních linek a podobně.


Kontroly a zkoušení svařovacího zařízení dle ČSN EN 60974-4 ed.3

Kontrola elektrické bezpečnosti zdroje svařovacího zařízení se skládá z normou předepsaných zkoušek, přičemž je třeba dodržet jejich pořadí v souladu s normou.

Revize, zkoušky a kontroly elektro spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 16 00 ed.2 a ČSN EN 50 699

Jedná o tyto elektro spotřebiče a nářadí
- elektrická zařízení informační techniky: počítače, monitory, tiskárny, kopírky a další
- elektrické spotřebiče pro domácnost: chladničky, žehličky, vařiče, varné konvice, kávovary a další
- ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru
- elektro nářadí elektrické vrtačky, brusky, pilky, přenosné světla, nůžky, míchadla, pájky a podobně

Ceník revizí

Ceny revizí se odvíjejí od rozsahu,stavu elektroinstalace(hromosvodu) a od stavu dokumentace elektrického zařízení (hromosvodů). Svou roli zde také hraje prostředí ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvod nachází.Ve složitějších se cena revizí určí po předběžné kontrole, prohlídce, či po domluvě.

Odstraňování závad na vaši elektrické instalaci

Pro naše zákazníky nabízíme odstraňování zjištěných závad na elektrické zařízení po revizi nebo zajištění potřebné odborné firmy na odstranění závad.

Poskytujeme poradenství v oblasti úspor elektrické energie a nákladů.

Dále poskytujeme poradenství v při navrhování elektroinstalací, hromosvodů (LPS) a připojování zařízení pracovních strojů, nářadí,spotřebičů a hromosvodů.

Vypracování protokolů o určení vnějších vlivů.

Zpracujeme pro Vás protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, Nařízení vlády 406/2004 Sb. s přílohou 1 a dalších souvisejících předpisů.

Kdo může provádět elektro revize ?

Jedině revizní technik elektrických zařízení.Revizní technik elektro je osoba která má OPRÁVNĚNÍ i OSVĚDČENÍ k provádění revizí.To vydává pouze Institut technické inspekce Praha po splnění mnoha organizačních, technických, kvalifikačních a finančních kritérií jak ze strany dodavatele revizních prací, tak i jeho revizních techniků.

školení a přezkoušení nařízení vlády 194/2022 Sb.

Školení a přezkoušení z vyhlášky č.50/1978 Sb. je k 30.6.2022 zrušena nahradil ji zákon 250/2021 Sb. §19 a nařízení vlády 194/2022 Sb.

Pořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice a to jak jednotlivce tak pro skupiny. Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává.

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.