Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení vyhláška 50/78Sb.

Švorčík s.r.o.

Revize elektrického zařízení a elektroinstalací dle ČSN 33 15 00 Z1,Z2,Z3,Z4, ČSN 33 2000-6 ed.2

revizní přístroj MFT1835

Naše firma provádí výchozí i pravidelné elektro revize bez omezení napětí včetně prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Nabízíme elektrorevize elektroinstalace rodinných domů, výrobních i nevýrobních firem, obchodů, hotelů,úřadů,škol,skladů, výrobních hal nebo třeba jen elektro zásuvky na plynový kotel a podobně.Revize, kontroly a údržba elektrického zařízení trafostanic bez omezení napětí a celé přenosové soustavy. Revize elektrické zařízení ve všech prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.Například čerpacích stanic pohonných hmot, práškové lakovny, skladů hořlavin a výbušnin.Po provedené revizi sledujeme termín další revize a zákazníka informujeme,že je třeba povést další kontrolu nebo revizi.

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize elektro vyžadují naše platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Jedná zejména o zákoník práce 262/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. , nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí., Norma ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních. revize uzemnění hromosvodu a LPS

Revize, opravy a montáže hromosvodů (LPS) dle normy ČSN 34 13 90, ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2

Nabízíme tyto služby: montáže a opravy uzemnění a hromosvodů, výchozí,pravidelné a mimořádné revize hromosvodů na rodinných domech, výrobních halách,skladech,hotelech, školách, úřadech, firmách apod. To včetně projektové dokumentace a výpočtu rizik.

Elektrorevize a kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed.3, ČSN EN 60204-32 ed. 2 a podle nařízení vlády č.378/2001 Sb.

elektro revize stroju Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Provádíme revize,zkoušky, kontroly elektrické části strojních zařízení obráběcích,balících,tiskařských strojů,svářeček,výrobních linek a podobně.

Kontroly a zkoušení svařovacího zařízení dle ČSN EN 60974-4 ed.3

Kontrola elektrické bezpečnosti zdroje svařovacího zařízení se skládá z normou předepsaných zkoušek, přičemž je třeba dodržet jejich pořadí v souladu s normou.

Revize a kontroly elektro spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 16 00 ed.2

Jedná o tyto elektro spotřebiče a nářadí
- elektrická zařízení informační techniky: počítače, monitory, tiskárny, kopírky a další
- elektrické spotřebiče pro domácnost: chladničky, žehličky, vařiče, varné konvice, kávovary a další
- ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru
- elektro nářadí elektrické vrtačky, brusky, pilky, přenosné světla, nůžky, míchadla, pájky a podobně
školení a přezkoušení vyhláška 50/78 Sb.

Školení a přezkoušení z vyhlášky č.50/1978 Sb.

Pořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice a to jak jednotlivce tak pro skupiny. Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává.


Vypracování protokolů o určení vnějších vlivů.

Zpracujeme pro Vás protokol dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, Nařízení vlády 406/2004 Sb. s přílohou 1 a dalších souvisejících předpisů.

Odstraňování závad na vaši elektrické instalaci

Odstraňování zjištěných závad na elektrické zařízení po revizi nebo zajištění potřebné odborné firmy na odstranění závad.

Přípojky ze sítě ČEZ

Dále nabízíme provedení přívodu ze sítě ČEZ, zajištění změny tarifu, změnu velikosti jističe u elektroměru apod. Provádíme veškeré úkony potřebné k zahájení, změně odběru elektrické energie na Vašem odběrném místě v případě potřeby provedeme elektrorevizi.
Samozřejmě se všemi potřebnými dokumenty např. SMLOUVA o sdružených službách, žádosti o vydání stanoviska a změny tarifů apod.

Poskytujeme poradenství v oblasti úspor elektrické energie a nákladů.

Regulace vlastní spotřeby pro fotovoltaické elektrárny.(regulátor zeleného bonusu)

Údržba, opravy a čištění trafostanic a rozvoden VN a VVN.Včetně kompletního rozboru transformátorového oleje.

Dále poskytujeme poradenství v při navrhování elektroinstalací,hromosvodů (LPS) a připojování elektro zařízení pracovních strojů, elektro nářadí,elektrospotřebičů a hromosvodů.

Ceny se odvíjejí od rozsahu,stavu elektroinstalace(hromosvodu) a od stavu dokumentace elektrického zařízení (hromosvodů). Svou roli zde také hraje prostředí ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvod nachází.Ve složitějších se cena revizí určí po předběžné kontrole, prohlídce, či po domluvě.

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení vyhláška č.50/78Sb.
Přezkoušení vyhláška 50
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou, Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon:603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebooktwittergoogle+ TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení vyhláška č.50/78 Sb.